fordires logo

                                                                 logos top

Continguts

 • Mòdul 1
 • Mòdul 2
 • Mòdul 3
 • Mòdul 4
 • Mòdul 5
 • Mòdul 6
 • Mòdul 7
 • Mòdul 8
 • Mòdul 9

 

simbol1

1. La funció directiva als centres educatius

 

1.1. La funció directiva a les organitzacions educatives.

1.2. Conceptes bàsics: organització, direcció, gestió, lideratge, poder, autoritat...

1.3. Teories i models directius: models de direcció escolar a Europa

1.4. Evolució del model directiu: de la LODE (1985) a la LOMCE (2013)

1.5. La direcció escolar a la LEC i al Decret de Direcció

1.6. El procés d’accés a la direcció escolar en l’actualitat

 

 

simbol2

2. Societat, sistema educatiu i escola

 

2.1. Societat, sistema educatiu i escola

2.2. Característiques distintives dels centres educatius com a organitzacions

2.3. La participació de la comunitat educativa

2.4. Col·laboració comunitària: comunitats d’aprenentatge, escoles obertes...

2.5. Sentit i ubicació de la direcció escolar en el Sistema Educatiu

2.6. El Departament d’Ensenyament: estructura i funcionament

 

 

simbol2

3. Marc normatiu aplicable als centres docents

 

3.1. Bases legal que regulen el sistema educatiu català.

3.2. Lleis i reglaments educatius. Nivells competencials en educació.

3.3. Anàlisi de la legislació bàsica en matèria d’educació.

3.4. Normativa de procediment administratiu.

3.5. Normativa aplicable al personal funcionari i laboral.

3.6. Normativa aplicable a la convivència i al menor.

 

 

simbol2

4. L’exercici de la direcció d’un centre educatiu

 

4.1. L’exercici de la direcció: dimensions, rols, tasques i competències

4.2. Característiques generals de la feina dels directius

4.3. Anàlisi de les funcions dels directius a la LEC i a la LOMCE

4.4. Les tasques dels directius. Què fan realment els directius?

4.5. Identificació i desenvolupament de competències directives.

4.6. L’activitat quotidiana dels directius

 

 

simbol2

5. Dimensió tècnica: organitzar el funcionament quotidià

 

5.1. Planificació de la vida escolar: documentació institucional.

5.2. Distribució de tasques i funcions i organització del centre

5.3. Coordinació de l’activitat quotidiana.

5.4. Gestió de recursos humans.

5.5. Gestió dels temps i l’espai.

5.6. Gestió de la convivència escolar.

5.7. El paper de les TIC en la vida del centre.

 

 

simbol2

6. Dimensió relacional: construir clima escolar

 

6.1. Clima i cultura escolar

6.2. Acollida al professorat i als membres de la comunitat

6.3. Participació i treball en equip

6.4. Comunicació i presa de decisions a l’escola

6.5. Organització i desenvolupament de reunions

6.6. Intervenció en la resolució de conflictes organitzatius

 

 

 

simbol2

7. Dimensió personal: guanyar-te lideratge educatiu

 

7.1. El lideratge como a influència: concepte i models.

7.2. Competències essencials de lideratge. Què fan els líders eficaços?

7.3. Reflexió sobre la pràctica i construcció d’un estil directiu propi.

7.4. Lideratge de processos de millora escolar.

7.5. Competències directives orientades al lideratge de processos de millora.

 

 

 

simbol2

8. Retiment de comptes i processos de millora

 

8.1. Autonomia, qualitat i retiment de comptes.

8.2. Plans de millora. Planificació estratègica de processos.

8.3. Establiment d’indicadors de progrés institucional.

8.4. L’avaluació institucional com a eina de millora.

8.5. Presentació i anàlisi de projectes de millora organitzativa.

 

 

 

simbol2

9. El Projecte de Direcció

 

9.1. Concepte i delimitació legal.

9.2. Identitat: Què és el PdD? De quins elements consta?

9.3. Procés d’elaboració. Com es fa? Quin ha de ser el resultat final?

9.4. Eines i recursos per a l’elaboració tutoritzada del PdD.

9.5. Difusió del Projecte de Direcció a la Comunitat Educativa.

9.6. Exposició i defensa del PdD davant la Comissió de Selecció.

 

 

Projecte de Direcció • Identitat

  El Postgrau comporta l’elaboració, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció elaborat d’acord amb les directius establertes al Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics • Tutoria

  Cada estudiant disposa d’un tutor/a que l’orienta i fa el seguiment del procés d’elaboració i presentació

  Els estudiants que ho sol.licitin poden elaborar-lo en grup (màxim de 2 persones). • Avaluació

  La presentació i l’avaluació positiva del Projecte de Direcció és requisit imprescindible per a la superació del curs i l’obtenció del títol
 • Càrrega Lectiva

  L’elaboració del Projecte de direcció comporta una dedicació aproximada de 246 hores, distribuïdes en 16 h. de classes presencials, 210 h. de treball dirigit i 30 h. de treball autònom.

 • 1

CÀRREGA LECTIVA

La càrrega lectiva del Postgrau és de 30 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), en els quals es té en compte el volum de treball associat al conjunt del Postgrau. Inclou el temps dedicat als seguiment de les sessions presencials, el temps dedicat a l’estudi, la realització de treballs, la consulta de documentació, l’elaboració de projectes, la preparació d’intervencions o exposicions, etc.

D’una manera indicativa, s’estableix que un crèdit ECTS equival a de 25 h. de treball de l’estudiant i, per tant, la càrrega lectiva del conjunt del Postgrau es de 750 hores que poden ser presencials (amb control d’assistència); de treball dirigit (que impliquen tutorització i seguiment a càrrec del professorat) i de treball autònom (lectures, visites, consulta de documentació, etc.)

L’avantatge dels crèdits ECTS rau en el fet que es tracta d’una unitat de mesura estàndard a l’Espai Europeu d’Educació Superior que facilita l’equiparació de titulacions